Akumulátory páry

 

POUŽITÍ :

Funkcí parního akumulátoru je uvolnit páru tehdy, když požadovaný odběr páry je vyšší než je kapacita kotle a akumulovat ji tehdy, když je odběr páry nízký.

Parní požadavky jsou ve výrobních závodech výjimečně stabilní, ale velikost a typ kolísání závisí na aplikaci a průmyslu. Špičky se mohou vyskytovat jednou za týden nebo dokonce i během dne např. při uvádění kotle do provozu.

 V praxi jsou dva způsoby, jak vytvořit páru:

  • přidáváním tepla vařící vodě – obvykle pomocí tepelného zdroje v kotli.
  • snižováním tlaku vody udržované nad teplotou nasycení. Toto má za následek nadbytek energie ve vodě a nadbytečná energie způsobuje to, že se část vody přemění na páru.

 Zařízení pro takovéto skladování horké tlakové vody se nazývá akumulátor páry.

Parní akumulátor je v podstatě rozšíření kapacity akumulované energie kotle. Když je parní požadavek zařízení nízký a kotel je schopný vytvořit více páry, než je potřeba, nadbytečná pára vyrovnává tlak mezi kotlem a parním akumulátorem. Po dobu vstřikování páry do vody se zvyšuje teplota, až dosáhne teploty nasycení pro tlak, který je v kotli. Při neuspořádaném odběru páry (parní lisy apod.) může dojít k situaci, kdy momentální požadavek na odběr páry je vyšší, než výkon parního kotle. V takovém to případě dochází krátkodobě k poklesu tlaku páry v systému. Následkem tohoto stavu v akumulátoru páry dochází k odpařování horké vody – přeměně horké vody na páru. Míra přestupu vody na páru je funkcí tlaku a ne času.

K nejefektivnějšímu mžikovému odparu páry dochází při co největší ploše vodní hladiny v akumulátoru. Proto je jeho konstrukce řešena formou horizontální nádrže.

Pro vysokou účinnost parního akumulátoru je významným aspektem rozdíl tlaků v akumulátoru a na výstupu z něj.

POPIS:

Parní akumulátor se sestává z válcovité tlakové nádoby naplněné vodou z 50% až 90% v závislosti na zařízení. Pára je dobíjena pod hladinou vody distribučním rozdělovacím potrubím, které je vybaveno sérií parních injektorů, do doby, kdy je celý obsah vody v požadovaném tlaku a teplotě.

Jakmile nastane pokles tlaku v parním akumulátoru naplněného vodou v nasycené teplotě, bude mžikový odpar páry generován v množství požadovaném nárazovou prací, následkem čehož bude uspokojen požadavek špičky. Když po špičce následuje snížená poptávka, parní akumulátor je nabíjen přebytečnou parou z kotle. Tento nabíjecí a vybíjecí cyklus vysvětluje podstatu parního akumulátoru a dovoluje kotli, aby hořel na průměrný nákladParní akumulátor je účinný prostředek, jak poskytnout cenově nejefektivnější cestu k dodání páry v diskontinuálním procesu.