Služby

Pro bezporuchový provoz úpraven vody a následných technologických zařízení je nutno sledovat jejich funkčnost a kvalitu vody v nich. Naše firma Vám nabízí služby a příslušenství, které můžou včas odhalit drobné závady na zařízení, jenž by mohly mít nepříznivý dopad na jeho provoz.

1) Pravidelné kontrolní rozbory kotelních vody

Programem naší firmy je rovněž provádění servisu chemického režimu úpraven vod formou pravidelného odběru vzorků s následným chemickým rozborem a posudkem, popřípadě s návrhem na nápravná opatření. Předmětem kontroly jakosti kotelních vod je:

Vstupní surová voda – sleduje se, zda kvalita vstupní vody nekolísá, neboť toto mívá za následek nesprávnou funkci Vaší chemické úpravny. Upravená voda – sleduje se správná funkce chemické úpravny vody.

Napájecí voda – kvalita je porovnávána s ukazateli ČSN 07 7401. Kotelní voda – kvalita je porovnávána s ukazateli ČSN 07 7401.

Vratný kondenzát– rozborem vzorku zjistíme, zda není znečišťován, jsou-li v pořádku parní ohřívače, bojlery apod. Také je možno odebrat a zkontrolovat vzorek páry, popřípadě oběhovou a doplňovací vodu u teplovodních a horkovodních kotelen.

2. Měření rozpuštěného kyslíku

Z  napájecí vody je nutné odstranit volný kyslík. Tohoto se dosáhne termickým odplyněním. Tento proces však může být ovlivněn řadou faktorů, jako je nízký tlak či teplota. Proto je vhodné občas provést měření obsahu kyslíku v napájecí nádrži. Tato měření provádějí naši odborní pracovníci. Sadu pro měření kyslíku lze také zakoupit, ale měření je náročné a musí se provádět velmi přesně.

3. Laboratorní stůl

Naše firma nabízí pro rychlé a pravidelné stanovení kvality kotelní vody laboratorní stůl. Jedná se o soustavu pipet a zásobních lahví chemikálií, které jsou umístěny na otočném kole. Po zmáčknutí lahve se pipeta naplní chemikálií přesně po nulovou rysku. Poté se provede titrace a odečtením spotřeby chemikálie případně jednoduchým přepočtem se získá přímo množství látek obsažených ve vodě.

4. Sady pro rychlé stanovení

Naše laboratoř vyvinula speciální sady, pro velmi rychlé a jednoduché orientační stanovení parametrů vody. Jedná se o sadu lahviček s kapátky a označenou zkumavku. Stanovení se provádí tak, že se zkumavka naplní vodou po rysku a poté se sčítá počet kapek potřebných k zabarvení vody. Tyto stanovení jsou poměrně přesná a přitom velmi rychlá a nenáročná na obsluhu.

5. Servisní prohlídky zařízení

Odborná servisní prohlídka zařízení se sestává z:

- kontroly technického stavu úpravny

- seřízení automatické řídící jednotky

- kontroly nastavení

- kontroly kapacity náplně

- provedení kontrolní regenerace

- odběr vzorku k vyhotovení chemického rozboru

6. Nabídka chemikálií pro sledování a provoz

Firma AQUATERM, s. r. o. nabízí zákazníkum nejen  dodávku provozních chemikálií, ale i potrebné roztoky a laboratorní pomucky pro sledování provozu.

Nabídka chemikálií, roztoků, náplní a hmot, laboratorní sklo.

7. Návrhy technologie, montáže, zaškolení