Bloková úpravna vody pro parní kotle BUV PK

s parním výkonem do 4m3/hod

Bloková úpravna vody BUV PK slouží pro přípravu vody pro napájení parních kotlů. Složení samotné chemické úpravny vody (tj. změkčování, dekarbonizace) je odvislé od složení vstupní vody a od návratnosti kondenzátu. Následující nabídka blokové úpravny počítá s pouhým změkčováním vody.

 

POPIS ÚPRAVNY VODY:

Surová voda bude změkčována na automatické změkčovací stanici, která je složena ze dvou lahví (pro nepřetržitý provoz) obsahujících náplň katexu. Před stanici se pro ochranu řídící jednotky předřadí filtr mechanických nečistot.

Upravená voda bude vstupovat do kaskádového odplyňovače. Tento odplyňovač je namontován na zásobní napájecí nádrži. Nádrž je vybavena vodoznakem a ostatními příslušnými armaturami a výstroji (teploměr, pojišťovací ventil, chladič vzorků). Kaskádový odplyňovač je zhotoven s nerezovými vestavbami. Jako zdroj páry pro odplynění bude použita pára z kotle redukována na tlak 0,023 MPa a pára z odluhů kotlů. Směs upravené vody a kondenzátu bude v napájecí nádrži udržována pod parním  polštářem. Brýdové páry z odplyňovače budou odvedeny mimo budovu CHUV.

Dle požadavků ČSN 077401 bude napájecí voda doupravována přídavnými chemikáliemi – fosforečnanem a  siřičitanem sodným. Pro dávkování slouží dávkovací blok. Pomocí tohoto dávkovače bude fosforečnan dávkován kontinuálně. S nárazovým nadávkováním siřičitanu sodného je uvažováno jen při „najíždění a odstavování“ kotelny.     

Vratný kondenzát bude jímán ve stojaté „kondenzátní“ nádrži, která slouží zároveň jako nosný prvek pro napájecí nádrž. Odtud bude voda přečerpávána do kaskádového odplyňovače umístěného na napájecí nádrži, kde se odplyněná napájecí voda (směs upravené vody a kondenzátu) udržuje pod parním polštářem.

V systému nádrží musí být docíleno kontinuálních  průtoků vody tak, aby nedocházelo k přetížení odplyňovače popř. změkčovací stanice a docházelo k minimálnímu pohybu hladiny vody v napájecí nádrži.

Z důvodu dodržení normy ČSN 077401 je nutné kotle trvale odluhovat. Snahou provozovatele by mělo být  v maximální možné míře využít odpadní teplo a optimalizovat energetické bilance. Proto se horký odluh z kotle zavádí do uvolňovače odluhu, v němž dojde k jeho vyexpandování. Uvolněná se využívá pro odplynění napájecí vody, zbylý kondenzát poslouží  v sekcionálním chladiči jako ohřívací médium pro předehřev protiproudně přiváděné přídavné vody. .

Technologie úpravny vody je vybavena systémem měření zajišťujícím plynulé doplňování přídavné vody.do napájecí nádrže. Součástí technologie CHÚV je elektronický rozvaděč, montážně zabudovaném na panelu připevněném ke kondenzátní nádrži.

Z výše uvedeného vyplývá, že celá tato jednotka vytváří ucelený celek, ke kterému je přivedena surová neupravená voda a ostrá neredukovaná pára.

Nabízenou technologií se dosáhne zautomatizování provozu, kde povinností obsluhy bude pouhé doplňování nezbytných chemikálií. Správným provozováním se zamezí vzniku vodního kamene, popř. zanášení kotle, napájecí voda bude splňovat požadavky ČSN 07 7401.