Expander odluhu

 

POUŽITÍ :

Slouží k ekonomickému zhodnocení tepelné energie obsažené v horkém kotelním odluhu. Z důvodů dodržení normy ČSN 07 7401 je nutné kotle trvale odluhovat. Snahou provozovatele by mělo být v maximální míře využít odpadní teplo a optimalizovat energetické bilance. Proto se horký odluh z kotle zavádí do expandéru odluhu (dále jen EO), v němž dojde k jeho vyexpandování. Uvolněná pára je využita pro odplynění napájecí vody, zbylý kondenzát poslouží v sekcionálním chladiči jako ohřívací medium pro předehřev protiproudně přiváděné přídavné vody.

Výrobek není ve smyslu nařízení vlády tlakovou nádobou.

 

POPIS:

EO je netlaková, válcová, ocelová nádoba uzavřená klenutými dny a opatřená návarky pro doplnění výzbroje. Horký odluh je zaveden do vstupního hrdla EO. V případě využití odluhu z více kotlů se předřazuje před vstupní hrdlo malý rozdělovač, do kterého jsou zaústěny jednotlivé vstupy odluhů.

Z funkčního i bezpečnostního hlediska je bezpodmínečně nutné, aby přetlak v expanderu byl vždy nižší než tlak přiváděného media. Pokud by se z expanderu nemohla odebírat uvolněná pára a kondenzát, došlo by postupně k vyrovnání tlaků vlastního zdroje expandéru. Tím by došlo k několikanásobnému zvýšení přetlaku v expandéru, než na který je konstruován, a nutně by došlo k explozi!!!

Jištění expandéru proti nepovolenému přetlaku :

Základní podmínkou pro jištění je spolehlivé určení maximálního možného přítoku odluhu. Vlastní pojišťovací zařízení musí být dimenzováno tak, aby spolehlivě odvedlo max. objemové množství páry a vody, které za jednotku času do EO vteče při uzavřených výstupních armaturách. Na odvodu páry z EO nesmí být jakákoliv uzavírací armatura, nebo jiný uzavírací element, který by bránil plynulému odvodu vyexpandované páry. EO není tlakovou nádobou ve smyslu nařízení vlády je však nutné, aby veškerá pojistná zařízení byla chráněna před poškozením, popřípadě proti zamrznutí. Místo, kde je EO instalován vyžaduje rovnou podlahu s možností snadného přístupu ke všem ovládacím armaturám.

Technická specifikace

DODÁVKA :

EO je dodáván s výše uvedeným příslušenstvím, opatřen základním nátěrem (nepožaduje – li zákazník jinak). Je možné provést povrchovou úpravu dle zvláštního požadavku dle EN ISO 12944.